Thủy Điện Bái Thượng

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Mẫu giấy mời họp

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Bái ThượngCông ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng trân trọng gửi tới

Scroll to Top