Thủy Điện Bái Thượng

Báo Cáo Tài Chính 2018

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Bái Thượng
Công ty cổ phần Thủy điện Bái Thượng trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán của Công ty.

Nội báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán 

Scroll to Top