Thủy Điện Bái Thượng

Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 ( 6% còn lại )

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bái Thượng
Công ty cổ phần thủy điện Bái Thượng kính gửi Quý cổ đông Thông báo về việc chi trả tiền cổ tức năm 2018 (6% còn lại) của Công ty tại file đính kèm.

Nội dung thông báo đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Thông báo chi trả cổ tức 2018 ( 6% còn lại )

Scroll to Top