Thủy Điện Bái Thượng

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng
Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 của Công ty.

Nội dung Nghi Quyết đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019

Scroll to Top