Thủy Điện Bái Thượng

Mẫu đăng ký chuyển khoản cổ tức năm 2018

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng
Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông mẫu đăng ký chuyển khoản cổ tức năm 2018 của Công ty.

Nội dung mẫu đăng ký đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Mẫu đăng ký chuyển khoản cổ tức năm 2018

Scroll to Top