Thủy Điện Bái Thượng

Chi trả Cổ tức năm 2017 và tạm ứng Cổ tức năm 2018

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng
Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018 của Công ty.

Nội dung Thông báo đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018

Scroll to Top